Cảm biến đo mức 2260 GF – Signet
Cảm biến đo pH 2724 / 2726 – GF Signet
Cảm biến FLOWLINE siêu âm – UG01 -UG03
Cảm biến lưu lượng điện từ 2552 – GF Signet
Công tắc mức dạng rung Flowline – LZ12
Công tắc mức Flowline – Model LV10
Thiết bị đo lưu lượng cánh quay 2537 GF Signet
Thiết bị đo lưu lượng điện từ 2551 GF Signet