Đầu đo pH/ ORP 2764 – 2767 của hãng GF
Đồng hồ đo lưu lượng 2536 – GF Signet
Đồng hồ đo lưu lượng điện từ 2552 GF Signet