Cảm biến đo mức 2260 GF – Signet
Cảm biến lưu lượng 2540 – GF Signet
Cảm biến lưu lượng cánh quay 515 Rotor-X GF Signet
Cảm biến lưu lượng điện từ 2552 – GF Signet